Vi genomför förutsättningslösa inventeringar av el- och teletekniska behov för framtida verksamheter.

Genom inledande undersökningar, insamling av uppgifter och mätningar utarbetar vi underlag för beslut om vidare arbete med projektet, dess kostnader för elanläggningen, standard samt utökningsmöjligheter.


EN UTREDNING KAN OMFATTA:

  • Underhållsplan för den tekniska installationen
  • Kostnadsanalys för ombyggnad
  • Verksamhetens tekniska behov och mål
  • Tids- och kostnadsramar för exempelvis en IT-satsning
  • Kvalitets- och miljökrav för de tekniska installationerna
  • Inventering av befintliga installationer i byggnader


Enskilda utredningar förekommer även som punktinsatser i alla skeden av byggprocessen. Dessa kan beröra till exempel alternativa utföranden, material och kostnader.

Ladda hem pdf filen