Brandlarmsanläggningar beskrivna som Brandförsvarsföreningen Sverige (SBF) anläggningar måste leveransbesiktigas, för att kontrollera att anläggningen är driftsduglig och uppfyller aktuellt regelverk, samt revisionsbesiktigas årligen för att kontrollera funktionen och att uppdatering efter eventuella förändringar i anläggningen/verksamheten har skett.

Dessa besiktningar får endast utföras av en av Svensk Brand- och Säkerhetscertifierings (SBSC) certifierade brandlarmsingenjörer, anställd av en av SBSCs certifierade besiktningsfirmor.

Eladministration Turesson & Olsson AB är av SBSC certifierad besiktningsfirma för brandskyddsanordningar och har anställda som innehar certifikat som behörig ingenjör brandlarm.

En leverans-, revisionsbesiktning krävs för en anläggning som är knuten till ett försäkringsavtal, som har myndighetskrav, som är installerad som ett tekniskt utbyte enligt brandskyddsdokumentation eller som är ansluten till larmcentral/räddningstjänst som genom avtal kräver detta.

 

I BESIKTNINGENS UPPDRAG INGÅR:

  • Kontrollera att anläggarintyg är fullständigt och korrekt ifyllt
  • Kontrollera att orienterings- och serviceritningar är korrekt utförda
  • Att all utrustning är av intygad typ
  • Att installationen är utförd i enlighet med gällande regler
  • Att erforderliga funktioner finns och att de fungerar
  • Att överlämna ett besiktningsintyg 

Ladda hem pdf filen